วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แนวการสอน


แนวการสอน รายวิชา การศึกษาและครูชั้นวิชาชีพในสังคมไทย

รหัสวิชา  1012101 : การศึกษาและครูชั้นวิชาชีพในสังคมไทย (Education and Self Actualization for Thai Teachers )
หน่วยกิต/คาบ : 2(1-2-3) 
ผู้สอน : อภิชาติ  วัชรพันธุ์ (โทร. 0-867-405-156)

แนวการสอน  ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีการศึกษา  วิสัยทัศน์ด้านหลักการจัดการศึกษาที่             พึงประสงค์  การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตามแผนการศึกษา  ความเคลื่อนไหวและมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาไทยและต่างประเทศ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการศึกษา  ครูไทยและวิชาชีพ  ครูไทยในยุคปัจจุบันและอนาคต  ความหมายและความสำคัญของวิชาชีพครูและความเป็นครู  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของครู  มาตรฐานวิชาชีพ  องค์กรวิชาชีพครูและใบประกอบวิชาชีพ  คุณลักษณะที่ดี  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู  การสร้างศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นครูที่ดี  ครูปรีชาสามารถ  และครูมีความสุข  บทบาทของการศึกษาและครูในการสร้างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาเรียนวิชาการศึกษา และครูชั้นวิชาชีพในสังคมไทยแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังต่อไปนี้   
1.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความมุ่งหมาย และความสำคัญของการศึกษาได้
               2.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะการวิเคราะห์แผนการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545
              3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาไทยและต่างประเทศ
              4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพครูและความเป็นครู
              5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ  องค์กรวิชาชีพครูและใบประกอบวิชาชีพ
              6.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนัก มีคุณธรรมจริยธรรม มีความศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
              7.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกการพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นครูที่ดี  ครูปรีชาสามารถและครูมีความสุข
           8. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของการศึกษาและครูในการสร้างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

เนื้อหาประกอบด้วย
ปรัชญาการศึกษา  แนวคิดทฤษฎีการศึกษา  หลักการจัดการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-10   ข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาในปัจจุบัน มุมมองนักการศึกษาของไทยและต่างประเทศ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศึกษา  ครูไทยยุคปัจจุบันและอนาคต  มาตรฐานวิชาชีพครู  องค์กรวิชาและใบประกอบวิชาชีพ  คุณธรรมสำหรับครู  การพัฒนาบุคลิภาพการเป็นครูที่ดี  ครูปรีชาสามารถ  และบทบาทการศึกษาและครูสร้างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
กิจกรรมการสอน
                กิจกรรมกลุ่ม  อภิปรายนำเสนอ  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ฝึกปฏิบัตินำเสนอผลงาน
     
ตารางการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่
เนื้อหาวิชา
กิจกรรม/สื่อ
1-2-3
ชี้แจงแนวการสอนรายวิชา  กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผล  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา   ปรัชญาการศึกษา  ปรัชญาการศึกษาไทย  ความมุ่งหมายของการศึกษา  ทัศนคติของนักวิชาการศึกษา หลักการจัดการศึกษา
กิจกรรม  การบรรยาย
อภิปราย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อ  แนวการสอน/ชื่อหนังสืออ่านประกอบ/ โปรแจคเตอร์
4-5
การจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตามแผนพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาฯ 1-10) (แผนการศึกษาแห่งชาติฯ 2441-2559)
กิจกรรม  นำเสนองานกลุ่ม
สื่อ ชื่อหนังสืออ่านประกอบ/ โปรแจคเตอร์

6
ความเคลื่อนไหวและมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาไทยและต่างประเทศ
(นโยบายรัฐบาล การจัดการศึกษาเรียนฟรี 15  ปี, การประเมินผลงานครู, แนวคิด ศ.ประเวศ วะสี มุมมองการศึกษาไทย ฯลฯ)
กิจกรรม  นำเสนองานกลุ่ม
สื่อ ชื่อหนังสืออ่านประกอบ/ โปรแจคเตอร์ (งานกลุ่ม 2)
7-8-9
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการศึกษา ครูไทยและวิชาชีพ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  ผละกระทบจากความเปลี่ยนแปลง   แนวโน้มที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและวิชาชีพครูไทย  วิสัยทัศน์ของการศึกษาในอนาคต  การเตรียมครูไทยในกระแสยุคโลกาภิวัฒน์
กิจกรรม  นำเสนองานกลุ่ม
สื่อ ชื่อหนังสืออ่านประกอบ/ โปรแจคเตอร์ (งานกลุ่ม 3)
10-11
ความหมายและความสำคัญของวิชาชีพครูและความเป็นครู  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของครู  มาตรฐานวิชาชีพ  องค์กรวิชาชีพครูและใบประกอบวิชาชีพ 
กิจกรรม  นำเสนองานกลุ่ม
สื่อ ชื่อหนังสืออ่านประกอบ/ โปรแจคเตอร์(งานกลุ่ม 4)
11
คุณลักษณะที่ดี การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู  การสร้างศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
กิจกรรม  นำเสนองานกลุ่ม
สื่อ ชื่อหนังสืออ่านประกอบ/ โปรแจคเตอร์(งานกลุ่ม 5)
12-13
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นครูที่ดี  ครูปรีชาสามารถ  และครูมีความสุข (คุณลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี, บุคลิกภาพที่ครูควรมี
วิธีพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี  หลักการสำคัญของการพัฒนามนุษย์ทางพุทธศาสนา)
กิจกรรม  นำเสนองานกลุ่ม
สื่อ ชื่อหนังสืออ่านประกอบ/ โปรแจคเตอร์ (งานกลุ่ม 6)
14-15
บทบาทการศึกษาและครูสร้างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
(การพัฒนามนุษย์, จุดเริ่มต้นของการศึกษา, การศึกษาที่สมบูรณ์
การศึกษากับความสุข  การศึกษาไทยในอนาคต)
กิจกรรม  นำเสนองานกลุ่ม
สื่อ ชื่อหนังสืออ่านประกอบ/ โปรแจคเตอร์ (งานกลุ่ม 7)
16
สอบปลายภาค
สอบข้อเขียน
การวัดและประเมินผล (เกณฑ์ตัดสินผลการเรียน)


การวัดและประเมินผล
สอบข้อเขียน
1.  การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
10
2.  งานกลุ่ม
     2.1  ศึกษาค้นคว้าและนำเสนอรายงานต่อชั้นเรียน
     2.2  ศึกษาค้นคว้า  และทำรายงานเสนอผู้สอน
20

3.  งานเดี่ยว
      1. ศึกษาครูในดวงใจที่ท่านชอบจาก 2  แหล่ง  คือ  ครูต้นแบบระดับชาติ   และครูในท้องถิ่น
      2. แนวทางการพัฒนาตนเอง  โดยใช้การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพกับครูในดวงมาประยุกต์เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูชั้นวิชาชีพ
      3.  กระบวนการพัฒนาตนเอง  เป็นครูชั้นวิชาชีพตามแนวทางที่ตนเองต้องการ(ในข้อ 2)
      4.  เขียนบทความเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาและ ครูในการสร้างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก           

10

10

10
10
4.  สอบปลายภาค
30


รายชื่อหนังสืออ่านประกอบการศึกษาค้นคว้า
พิทยา  ว่องกุล.(2542). ปฏิวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่งพิมพ์.
วิชัย  ตันศิริ.(2547). โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดิเรก  พรสีมาและคณะ. (2541). การพัฒนาวิชาชีพครู. กรุงเทพฯ : เจริญผลพิมพ์.
วิไล  ตั้งจิตสมคิด.(2539). การศึกษาไทย.กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์.
กรมฝึกหัดครู,.(2530).หลักการศึกษาและประวัติการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาสำหรับครูทางวิทยุ
ไปรษณีย์. กองส่งเสริมวิทยฐานะครู พิมพ์.
อร่าม  หิรัญวรณ์.(2543). แนวการจัดการเรียนการสอนความเป็นครู. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์.
ไพฑรูย์  สินลารัตน์.(2541). จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พิชัย  ไชยสงคราม.(2542). ความเป็นครู. อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.
วิรัช  จงอยู่สถิต.(2542). ความเป็นครู. นครสวรรค์ : คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2540). ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
หน่วยที่ 13-15. นนทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์. (2537). ปั้นสมองของชาติ. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย
กระทรวงศึกษาธิการ.(2542). เส้นทางสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
ประเวศ  วะสี. (2541). ปฏิรูปการศึกษา: ยกเครื่องทางปัญญาทางรอดจากความหายนะ. กรุงเทพฯ :
มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์.
พระธรรมปิฎก.(2538). ธรรมกับการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม.

รุ่งแก้ว  แก้วแดง.(2541). ปฏิวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน.

สื่ออิเลคทรอนิค
http://www.nidtep.go.th/         http://www.sueksa.go.th/
http://www.obec.go.th/            http://www.onec.go.th/cms/

หมายเหตุ   การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

                   โดยการจัดการเรียนสอนให้ผู้เรียนรับผิดชอบ โดยการแบ่งกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่  1  ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามแผนพัฒนา
                  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตามแผนพัฒนาการศึกษา   ความเคลื่อนไหวและมุมมองเกี่ยวกับ
  การศึกษาไทยและต่างประเทศ  ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการพัฒนาการศึกษา
กลุ่มที่  2  ครูไทยและวิชาชีพครูไทยในยุคปัจจุบันและอนาคต  ความหมายและความสำคัญของวิชาชีพครูและ
                  ความเป็นครู  บทบาทและหน้าที่และความรับผิดชอบของครู  มาตรฐานวิชาชีพครู  องค์กรวิชาชีพครู
                  และใบประกอบวิชาชีพครู
กลุ่มที่ 3  คุณลักษณะของครูที่ดี  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู  การสร้างศรัทธาและเจตคติที่ดี
                 ต่อวิชาชีพครู  การพัฒนาคนเองเพื่อการเป็นครูดี  ครูปรีชาสามารถ  และครูมีความสุข 

วิธีทำงาน  เมื่อดำเนินการแบ่งกลุ่มเสร็จเรียบร้อย  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม  ดำเนินการดังนี้
                   จัดทำรายงานกลุ่ม  เป็นเอกสารรูปเล่มส่งอาจารย์และสรุปสำคัญให้กลุ่มอื่น
                   รายงานงานหน้าชั้น  นำเสนอเป็น  Microsoft  Power Point  และร่วมอภิปรายกลุ่ม
 
งานที่ทุกคนต้องทำส่ง คนละ 4  ชิ้น ก่อนสอบปลายภาค
        1. ศึกษาครูในดวงใจที่ท่านชอบจาก 2  แหล่ง  คือ  ครูต้นแบบระดับชาติ   และครูในท้องถิ่น
        2. แนวทางการพัฒนาตนเอง  โดยใช้การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพกับครูในดวงมาประยุกต์เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูชั้นวิชาชีพ
        3.  กระบวนการพัฒนาตนเอง  เป็นครูชั้นวิชาชีพตามแนวทางที่ตนเองต้องการ(ในข้อ 2)
        4.  เขียนบทความเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาและ ครูในการสร้างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก